ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ข้อมูลอาคารเรียน

ลำดับที่

แบบ

ลักษณะอาคาร

สร้างปี พ..

งบประมาณ

ห้องเรียนตามแปลน

1

อาคาร ป. 1 ข

ถาวร

2523

494,500

4 ห้อง

2

สปช. 10326

ถาวร

2527

659,250

4 ห้อง

3

สปช. 10326

ถาวร

2534

675,000

3 ห้อง

4

สปช. 10529

ถาวร

2538

1,640,000

8 ห้อง

           หมายเหตุ อาคาร ป.1 ข ขออนุญาตจำหน่ายแล้วตามหนังสือ สพท.ที่ ศธ 04228/654 ลงวันที่ 10 ก.พ.2553

ข้อมูลอาคารประกอบ

ลำดับที่

แบบ

สร้างปี พ..

งบประมาณ

1

บ้านพักครูกรมสามัญ

2524

85,000

2

บ้านพักภารโรง สปช. 30428

2530

100,000

3

อาคารอเนกประสงค์ สปช. 20126

2529

380,000

4

บ้านพักครู สปช.รย.306/43

2546

200,000

5

อาคารห้องสมุด

2540

500,000

6

ส้วมนอกอาคาร สปช. 60126 (6 ที่นั่ง)

2525

135,000

7

ส้วมนอกอาคาร สปช. 60126 (5 ที่นั่ง)

2533

135,000

8

ส้วมนอกอาคาร สปช. 60126 (4 ที่นั่ง)

2534

135,000

9

ส้วมนอกอาคาร สปช. 60126 (4 ที่นั่ง)

2541

111,000

 

ข้อมูลถังเก็บน้ำ  

ลำดับที่

แบบ

สร้างปี พ..

งบประมาณ

ขนาดความจุเฉลี่ย (ลบ..)

1

. 33

2531

60,000

63.93

2

. 33

2533

60,000

63.93

3

. 30  พิเศษ

2537

70,000

58.80

4

. 30  พิเศษ

2538

70,000

58.58

 

ข้อมูลสนามกีฬา

ลำดับที่

แบบ

สร้างปี พ..

งบประมาณ

ขนาด ก×ย(ม.)

1

สนามบาสเกตบอล