ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 61 นิเทศตรวจสอบภายใน จากเขตพื้นที่

สพป.อน.2
23 ก.ค. 61 ประเมินเศรษฐกิจพอพเียง

17 ก.ค. 61 ตรวจเยี่ยมและประเมิน กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร

12 ก.ค. 61 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2561

28 มิ.ย. 61 สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี/กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เต็มยศ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย

ห้องประชุม กลุ่มสาระภาษาไทย
21 มิ.ย. 61 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ห้องประชุม/ชุดนักเรียน
18 มิ.ย. 61 ศึกษาดูงาน รร.วัดศรีมงคล

เสื้อฟ้าเหลือง เสื้อสูท/ รร.วัดศรีมงคล จ.ชัยนาท
07 มิ.ย. 61 ถึง 09 มิ.ย. 61 อบรมธรรมะ

ชุดขาว/วัดลานสัก
16 พ.ค. 61 เปิดเรียน 1/2561

03 ก.พ. 61 สอบ O-net ประถมศึกษาปีที่ 6

03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net มัธยมศึกษาปีที่ 3

18 ม.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้

วิทยาลัยสารพัดช่าง อุทัยธานี
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู

รร.เขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 1
28 ก.ย. 60 งานกตเวทิตาจิต ผ.อ.พัลลภ-คุณครูบุญชู

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโกรกลึก
16 ก.ย. 60 ถึง 17 ก.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต

สพป.อุทัยธานี เขต 2
04 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน

28 ก.ค. 60 ส่งรายชื่อแข่งศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม

09 มิ.ย. 60 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

วิชาการ
16 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

15 พ.ค. 60 เดินทางไปส่งครูณรงค์และครูโย

12 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/2560

23 มี.ค. 60 พิธีสำเร็จการศึกษา 2559 กลุ่มสานสัก 1

ร.ร.บ้านเนินมะค่า
21 มี.ค. 60 พิธีสำเร็จการศึกษษของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2559
พิธีสำเร็จการศึกษษของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2559
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก กิจกรรมนักเรียน
27 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโกรกลึก

ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
27 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน 2/2559
28 พ.ค. 58 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมบัญชีครัวเรือน จากกรรมบัญชีกลางอุทัยธานี
โรงเรียนลานสักวิทยา/ชุดพลศึกษา กรมบัญชีกลาง
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558

12 พ.ค. 58 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/2558 จร้า

โรงเรียนบ้านโกรกลึก
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-net ป.6 ม.3

ชุดนักเรียน
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

05 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 วัดผลกลางภาค 2/2557

16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค

จังหวัดแพร่
14 พ.ย. 57 ถึง 16 พ.ย. 57 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงแรมแม็กซ์ สพป.อน2
12 พ.ย. 57 สอบธรรมะศึกษา

03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียน ที่ 2/2557

22 ก.ค. 57 อบรมยุวเกษตร

ชุดพละ สิ่งแวดล้อม
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 เข้าค่าอนุรักษ์พันธ์ุเสือโคร่ง
ยช่วงชั้นที่ 3
ห้วยขาแข้ง/ชุดพละ/ชุดลำรอง โกรกลึก