ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโกรกลึก

โรงเรียนบ้านโกรกลึกตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 1/1  หมู่ 9   ตำบลน้ำรอบ   อำเภอลานสัก   จังหวัดอุทัยธานีโดยประชาชนร่วมกันสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงสังกะสี  เมื่อปี  .. 2520 บนที่ดิน 12 ไร่ที่นายแถม   ปินโก เป็นผู้บริจาค เปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนครั้งแรก   

          ปีการศึกษา   2521   มีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงประถมศึกษาปีที่ 4     จำนวน 60 คน โดยมี นายเริ่ม  เสวกพงษ์ ครูจากโรงเรียนบ้านน้ำรอบ มาสอน และเป็น หัวหน้าอาคารคนแรก

ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.1    จำนวน  1  หลัง  4 ห้องเรียน เป็นเงิน  494,500  บาท  ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

          ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยมีนายตระกูล   พูลพันธ์

เป็นครูใหญ่คนแรก ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ปีการศึกษา  2527  เปิดสอนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวน 204  คน   ครู  6   คน

และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  103/2526     จำนวน   1  หลัง   4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  659,250   บาท

          ปีการศึกษา   2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบ  สปช. 201/2526    จำนวน   1   หลัง    เป็นเงิน    380,000 บาท   และโรงเรียนได้รับนักการภารโรง 1 ตำแหน่งคือ นายเฉลา  คันธมาลา

ปีการศึกษา 2530  โรงเรียนได้รับอัตราข้าราชการครูจำนวน  2  อัตรา รวมมีข้าราชการครู  8  คน  และโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรงจำนวน  1  หลัง เป็นเงิน  100,000  บาท

          ปีการศึกษา  2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. 103   จำนวน 1  หลัง 3   ห้องเรียน เป็นเงิน   675,000  บาท

ปีการศึกษา  2535  นายพัลลภ มาแก้ว  ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนนายตระกูล  พูลพันธ์ที่ย้ายไปโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน

ปีการศึกษา  2536  โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จำนวน 32 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด  259   คน   ครู  9   คน

          ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 2 แทนชั้นเด็กเล็ก และได้รับอัตราข้าราชการครูเพิ่ม รวมมีครูทั้งหมด  13  คน

          ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 363 คน โรงเรียนได้รับอัตราข้าราชการครูเพิ่มรวมเป็น  15  คน  และโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น  4 ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง  แบบ สปช.  105/2529   จำนวน  1  หลัง

           ปีการศึกษา   2539    โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียน   แบบ   สปช.   105/2529    ชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2540  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ จัดสรรงบประมาณสมทบ   ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน และครุภัณฑ์ร่วมกับ  คุณวิไล  ไชยวัฒนชัย     อาจารย์บุญส่ง   ซุ้นเจริญ  และประชาชน คิดเป็นมูลค่า  500,000  บาท

          ปีการศึกษา 2546  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีจัดสรรงบประมาณบ้านพักครูรื้อย้ายมาให้จำนวน 1 หลัง แบบ สปช. รย. 306/43 เป็นเงิน 200,000 บาท 

ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กกวย  มาเรียนรวม  มีนักเรียน  18  คน 

ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ  รุ่น  3 

ปีการศึกษา 2553  นางรุ่งนภา  ธีฆะพร ย้ายมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก  และเป็นรองผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 3 และได้จัดทำสแลนหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นอนุบาล

ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 21 คน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 1   ครูประจำการ 16 คน พนักงานราชการ 2 คน   นักการภารโรง 1 คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน