ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1.      สนับสนุนให้ครู   ผู้ปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้นำชุมชน        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา    โดยยึดหลักธรรมาธิบาล

2.    ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.     จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นไทย 

4.     ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

5.     ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

เป้าประสงค์

                1.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดย  

ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

                2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.   ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุนทรียภาพ  ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ 

ดนตรี   กีฬา  วัฒนธรรมไทย   

4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง  เต็มตามศักยภาพของตนเอง

                5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน