ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านโกรกลึก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่   โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโกรกลึก พุทธศักราช 2553

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชา /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

— กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

40

(1นก.)

40

(1 นก.)

40

(1 นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

80

(2นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

80

(2นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

80

(2นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80