ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ตาราง แสดงข้อมูลนักเรียน จำแนกตามเพศ ตามระดับชั้นเรียนที่เปิดสอน โรงเรียนบ้านโกรกลึก

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ปีที่ 1

1

23

15

38

อนุบาล ปีที่ 2

1

16

14

30

รวม

2

39

29

68

ประถมศึกษา ปีที่ 1

1

20

17

37

ประถมศึกษา ปีที่ 2

1

10

13

23

ประถมศึกษา ปีที่ 3

1

17

12

29

ประถมศึกษา ปีที่ 4

2

26

26

52

ประถมศึกษา ปีที่ 5

1

15

9

24

ประถมศึกษา ปีที่ 6

1

15

10

25

รวม

7

103

87

190

มัธยมศึกษา ปีที่ 1

2

37

28

65

มัธยมศึกษา ปีที่ 2

1

19

18

36

มัธยมศึกษา ปีที่ 3

1

15

17

42

รวม

4

71

72

143

รวมทั้งสิ้น

13

213

188

401

ตาราง   แสดงข้อมูลนักเรียน เรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กกวย

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ปีที่ 1

1

2

0

2

อนุบาล ปีที่ 2

1

0

4

4

รวม

2

2

4

6

ประถมศึกษา ปีที่ 1

1

1

3

4

ประถมศึกษา ปีที่ 2