ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพัลลภ มาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ มาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :