ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์รวมเผยแพร่ผลงาน
เอกสารประกอบการสอน:ของเล่นเชิงวิทย์พัฒนาทักษะการคิดแบบสะเต็ม

เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์รหัสวิชา ว 21202 โดยจัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมัยธมศึกษาปีที่ 1ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นให้นักเรียนศึกษากิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์แล้วฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง หรือทำเป็นกลุ่ม ตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีครูให้คำแนะนำและช่วยเหลือ โดยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีทั้งหมด 4เล่ม ดังนี้

                เล่มที่1หลักการทางวิทยาศาสตร์กับของเล่น

                เล่มที่2 เครื่องกลอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งานในของเล่น

                เล่มที่3 ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งานในของเล่น

                เล่มที่4 สิ่งประดิษฐ์ของเล่นอย่างง่าย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 760 ครั้ง