ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์รวมเผยแพร่ผลงาน
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา

22202 โดยจัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดนเน้นให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้  แล้วทำแบบฝึกหัดฝึกทักษะด้วยตนเอง หรือทำเป็นกลุ่ม ตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีครูให้คำแนะนำและช่วยเหลือ โดยแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 มีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้

                   แบบฝึกเล่มที่1  เรื่อง       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

                   แบบฝึกเล่มที่2 เรื่อง        ฝึกทักษะการเรียนรู้

                   แบบฝึกเล่มที่3 เรื่อง        เปิดประตูสู่โลกกว้าง

                   แบบฝึกเล่มที่4 เรื่อง        เลือกแนวทางที่สนใจ

                   แบบฝึกเล่มที่5 เรื่อง        ร่วมแก้ไขในปัญหา

                   แบบฝึกเล่มที่6 เรื่อง        สร้างสรรค์มาขีดเขียน

                   แบบฝึกเล่มที่7 เรื่อง        ได้แลกเปลี่ยนและชื่นชม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,16:17   อ่าน 543 ครั้ง