ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกชพร เปียมาลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560
2 ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
3 Best of the best ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเนื่องในงาน"การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเ๙ียน"