ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนิภาพร ตาบสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางอุไรวรรณ เมฆฉาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0