ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญจนณัฐ พันธ์ไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชพร เปียมาลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนันทนา แสงรัศมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอำภา จำปีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1