ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญจนณัฐ พันธ์ไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชพร เปียมาลย์
ครู คศ.3

นางสาวนันทนา แสงรัศมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำภา จำปีทอง
ครู คศ.1