ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเต็มดวง เพชรสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววันดี ยอดอ่วม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2