ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวราศรี สดุดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายชล วัฒนเกษกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเสมอ เพชรสัมฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐานิตา วัฒนวิกย์กรรม์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1