ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวราศรี สดุดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายชล วัฒนเกษกรณ์
ครู คศ.1

นายเสมอ เพชรสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวฐานิตา วัฒนวิกย์กรรม์
ครูผู้ช่วย