ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเปรมมิกา อ่อนธานี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ