ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกษิรา สุขสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรณัน จงหม่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสถิตย์พงศ์ แยบเขตกาญจน์
ครูธุรการ