ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ มาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนำ ใจร่มเย็น
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :